Jaffa nagradna igra – pravila in pogoji sodelovanja

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Osvoji Munchmallow Pony«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Osvoji Munch Pony« (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Merit HP d.o.o., Letališka 3c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinjajo s temi Pravili in pogoji sodelovanja (v nadaljevanju: pravila) in jih v celoti sprejemajo. Organizator bo iz udeležbe v nagradni igri izločil vse osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovnih znamk Jaffa in Munchmallow.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko izključno fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. V nagradni igri ne smejo sodelovati pravne osebe in osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in izvajalcu.

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje tako, da v času trajanja nagradne igre (9.9. do 9.10.2020) v trgovinah E.leclerc Ljubljana in E.leclerc Maribor kupi 2 izdelka Jaffa ali Munchmallow in račun opravljenega nakupa ter svoje podatke pošlje po pošti na naslov: Merit HP d.o.o., Letališka 3c, 1000 Ljubljana Za: Nagradno igro Munch ali po mailu na naslov: jaffa@merit-hp.si. V žreb bodo vključeni vsi računi, ki bodo na navedeni naslov prispeli najkasneje do 15.10.2020.

Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na Facebook profilu Jaffa Slovenija objavi svojo fotografijo z naslovom »Jaz in Jaffa« ali fotografijo pošlje po pošti na naslov: Merit HP d.o.o., Letališka 3c, 1000 Ljubljana Za: Nagradno igro Jaffa ali po mailu na naslov: jaffa@merit-hp.si. V žreb bodo vključene vse fotografije, ki bodo na navedene naslove prispele najkasneje do 9.10.2020.

5. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 9.9.2020 do vključno 9.10.2020. V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse sodelujoče uporabnike, ki bodo materiale, ki so pogoj za sodelovanje organizatorju poslali najkasneje do 15.10.2020 (za nakupe opravljene do 9.10.2020).

6. Žrebanje in nagrade

Nagrade v nagradni igri so:

– 1x kolo Munchmallow Pony

– 10x darilni paket izdelkov

7. Žreb nagrajencev in obveščanje

Vse nagrade bodo podeljene na podlagi naključnega računalniškega žreba. Žrebanje nagrad nadzoruje 3-članska komisija, ki jo imenuje organizator nagradne igre. Pritožba na žreb nagrajencev ni mogoča.

Vsak uporabnik lahko prejme le eno nagrado. Kot uporabnik se pojmuje fizična oseba s podatki: ime, priimek, naslov in poštna številka. Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili, izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri ter organizatorju sporočijo svojo davčno številko.

Prejemnik glavne nagrade (kolesa Munch Pony) bo o nagradi in prevzemu obveščen po pošti ali e-pošti .

Prejemnikom darilnih paketov bomo nagrade poslali po pošti.

Nagrade ni mogoče zamenjati ali prenesti na drugo osebo.

Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico, da nagrad ne podelita, če:

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
– se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;
– se ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v nagradni igri z različnimi uporabniškimi imeni;
– nagrajenec posreduje napačne podatke;
– nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade;
– izvajalec zazna kakršnokoli nepravilnost v sodelovanju uporabnika, ima pravico uporabnika brez opozorila odstraniti iz nagradnega tekmovanja.

8. Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje aplikacije, družbenega omrežja in/ali spletne strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev.
– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in izvajalec nimata vpliva.
– kakršne koli posledice ob uporabi nagrad.

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema glavne nagrade

Če nagrajenec (izbran z žrebom) ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni, ali osebnih podatkov ne posreduje pravočasno, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot izvajalec nagradne igre v razmerju do nagrajenca prosta vseh obveznosti iz naslova predmetnega žrebanja. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado za katerikoli drug namen.

10. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost glavne nagrade presega 42 EUR. Akontacijo dohodnine pokrije organizator.

11. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s temi Pravili in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja, na svetovnem spletu in na družbenih omrežjih z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.

12. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.merit-hp.si.

13. Ostale določbe

Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre in izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletni strani www.merit-hp.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Ta pravila začnejo veljati 9.9.2020.